Политика по качеството

Ръководството на “ФОРТЪН‘‘ АД, чрез изпълнителния си директор, декларира и поема ангажимент да изпълнява следната Политика по качеството:
– Непрекъснато подобряване на системата за управление, повишаване на качеството на дейностите по оценки на недвижими имоти, проучване (обследване) и анализ на пазара на недвижими имоти, инвестиционно консултиране, консултиране на сделки в сегмента на бизнес имотите (офисни, търговски, логистични и индустриални проекти), управлението на активи и имоти, консултиране на проектно управление, в рамките на определения контекст на дружеството;
– Постигане на стратегическите цели, които задават основната рамка на конкретните измерими цели по качеството;
– Максимално задоволяване на потребностите, изискванията и очакванията на клиентите и заинтересованите страни;
– Постигане на високо ниво на конкурентоспособност на “ФОРТЪН” АД чрез предоставяне на иновативни и достъпни решения за клиентите;
– Спазване на всички приложими за продуктите и услугите на дружеството български закони, нормативни актове и международни стандарти, както и задълженията по договорите с клиентите;
– Подбор, обучение и развитие на човешките ресурси за постигане на най-добрите резултати;

Ръководството има отговорността да изисква от всички ръководители и служители на “ФОРТЪН” АД да бъдат добре запознати с изискванията на документите на Системата за управление на качеството и да контролира тяхното прилагане.
Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се използват показатели за измеримите цели по качеството и определените показатели за измерване на процесите.
Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.

 

 

12.03.2018 г.
гр. София