Развитие на проекти

, Развитие на проекти

Развитие на проекти

Управлението на инвестиционни проекти изисква специфични умения, свързани с координирането на професионалисти от различни области и спазване на зададените параметри за срок, разходи и качество.

, Развитие на проекти

Управлението на инвестиционни проекти изисква специфични умения, свързани с координирането на професионалисти от различни области и спазване на зададените параметри за срок, разходи и качество. Нашите експерти притежават необходимите знания и опит за организиране на пълния цикъл от услуги при развитието на даден проект – от планиране и проектиране, през провеждането на тръжни процедури, до управление на строителния процес и успешно завършване. Цялостният процес включва няколко етапа:

  • Избор на парцел – съдействаме на нашите клиенти при избора и придобиването на подходящия парцел за нуждите на техния проект;
  • Управление на проектирането – наша отговорност е подготовката на план за управление на проектирането, организация и координация на проекта, както и контрол на напредъка на изпълнението спрямо заданения график;
  • Управление на разходите – ние проследяваме всички финансови аспекти на проекта. Нашият екип измерва стойността на извършените от изпълнителите работи, договаря месечните плащания и одобрява сметките на финала;
  • Управление на тръжни процедури – провеждаме ефективни тръжни процедури, като подсигуряваме изготвянето на цялата необходима проектна документация и постигането на най-добрата цена за съответния продукт или услуга;
  • Строителство – на този етап нашият екип контролира работата на изпълнителите и напредъка по дейностите на обекта. Ние установяваме стриктни системи за контрол с цел управление на сроковете, разходите и качеството;
  • Завършване – завършването и предаването на обекта се осъществяват при непрекъсната координация и надзор от нашия екип в тесни работни взаимоотношения с консултанти и изпълнители.
, Развитие на проекти
Христо Топуров
Мениджър Проектен мениджмънт

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Мениджмънт на довършителните работи
Преместването в нов офис е сериозно предизвикателство за всеки бизнес, ето защо правилното управление...
Технически дю дилиджънс
Техническият дю дилиджънс включва физически оглед на имота, оценка на състоянието на системи...
Развитие на проекти
Управлението на инвестиционни проекти изисква специфични умения, свързани с координирането на...
Кредиторски надзор
Нашата роля е да защитаваме интересите на клиентите си чрез регулярен мониторинг и доклади...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.