, Управление на имоти

Управление на имоти

Управлението на имоти следва инвестиционните цели на собственика и съблюдава изпълнението на всички сключени правоотношения в проекта.

, Управление на имоти

Управлението на имоти следва инвестиционните цели на собственика и съблюдава изпълнението на всички сключени правоотношения в проекта. Това включва администриране и контрол на приходи и оперативните разходи, ежедневна комуникация с наемателите, проследяване на законовите задължения, управление на процеса по поддръжка на сградата.

 

Структуриране на управление

Това е първата стъпка от процеса, която включва следните дейности:

 • преглед и анализ на свързаната с проекта документация;
 • подготовка на бюджет;
 • създаване на структура за управление;
 • създаване на процедура за регулярни доклади в хода на управлението.

 

Финансово-административни дейности

Тези услуги включват:

 • поддръжка на документен регистър, включващ правната документация, предоставена от клиента;
 • финансов контрол на оперативните и капиталови разходи;
 • фактуриране към наемателите;
 • управление на плащанията към подизпълнители и доставчици;
 • изготвяне, проследяване и разпределение на годишните оперативни разходи;
 • съдействие при капиталови разходи / подобрения по имота;
 • изготвяне на периодични доклади (на месечна или тримесечна база).

 

Връзки с наематели

Нашият екип ще организира гладкото протичане на комуникацията между наемател и наемодател, включително:

 • поддръжка на регистър с информация за наемателите – договорни условия и срокове, специфични договорки и ангажименти;
 • резолюция на въпроси, свързани с правилника за вътрешния ред;
 • своевременен отговор на запитвания или оплаквания от наематели;
 • съдействие при преговори, подновяване на договори, преотдаване на площи, премествания, заявления за изменения.

 

Връзки с трети страни

Комуникация и оперативни отчети за взаимодействието с финансови институции, застрахователни компании и брокери, както и с местните власти и държавни органи

 

Поддръжка на сградата

Този набор от услуги цели да се осигури безопасното и ефективно опериране на имота или портфолиото от имоти под управление. Ролята на пропърти мениджъра е да:

 • управлява дейностите и качеството на изпълнение по техническата поддръжка, охраната, почистването, зелените площи, третирането срещу паразити, събирането на сметта и други;
 • провежда периодични проверки и докладва за изпълнението на възложителя.
, Управление на имоти
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Управление на имоти
Управлението на имоти следва инвестиционните цели на собственика и съблюдава изпълнението...
Управление на активи
Управлението на активи се отнася до стратегическото и оперативното управление на всички дейности...
Гъвкаво работно пространство
Гъвкаво работна пространство е обобщаващ термин за редица различни услуги, като трите основни направления с...
Кредиторски надзор
Нашата роля е да защитаваме интересите на клиентите си чрез регулярен мониторинг и доклади...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.