Forton

Оценка на портфейл от имоти за Лендмарк

back

Резюме

Фортън предостави задълбочена стратегическа оценка на портфейла на Лендмарк. Задачата обхвана изготвянето на оценки на шест генериращи доход имота с разгъната застроена площ 80 хил. кв.м, сред които Лендмарк Център, България Център, Порше Център, сградата на DHL. В допълнение в портфейла влизат 15 парцела, разположени в София и Разлог с обща площ от 292 хил. кв.м.. Тъй като сградите, включени в заданието, са отдадени под наем, трябваше да използваме метода на дисконтираните парични потоци, който анализира генерираните приходи от клиенти. Подготвихме и модел, който взема предвид възможностите за развитие на парцелите, изготвен с целта да предостави надеждна оценка на текущата им пазарна стойност.


Предизвикателство

Във време, в което икономиката и финансовите пазари изпитваха затруднения, Лендмарк потърси консултант по недвижими имоти с отлична репутация, който да извърши годишни оценки на целия портфейл на компанията.
Лендмарк възложи на Фортън да извърши всеобхватни и подробни оценки на портфейла им в сложна обстановка на намаляващи наеми, ограничено търсене на имоти и липса на инвестиционни сделки. Целта беше да се определи пазарната стойност на недвижимите имоти, като се вземат предвид не само настоящите търговски условия, но и потенциалът за развитие в среда на бързопроменящ се пазар.


Решението

За да е състояние да предостави цялостен анализ на всеки от имотите, Фортън извърши задълбочена проверка, за да се оцени настоящото им състояние и да се съобрази с факторите, които оказват влияние върху доходите от активите: местоположение, достъпност, видимост, и др. Възползвайки се от широките си познания на пазара, изготвихме пазарен анализ с детайлно описание на предлагането, търсенето, основни настоящи и бъдещи конкуренти, които биха въздействали на резултатите от имотите, както и да потенциала за развитие на проекти на свободните парцели.


Резултатите

Спазвайки стандартите на RICS и IVSC, Фортън предостави оценка на портфейла от имоти, съобразена с нуждите на клиента за всеобхватен доклад. Обширното изследване на различните фактори, които определят пазарната стойност на всеки конкретен актив, например продаваемост, възможности за отдаване, позициониране на пазара и техническото състояние, осигури качество на услугата, което гарантира, че настоящите и бъдещите пазарни тенденции са подобаващо отразени.