Forton

Бизнес консултиране | contract.jpg

Бизнес консултиране

Бизнес консултиране

Фортън подпомага корпоративния сектор в създаването и реализирането на стратегия за недвижимите имоти, която би могла да служи като инструмент за подкрепа на бизнес растежа, контрол на разходите или увеличаване на ефективността. Нашите бизнес консултантски услуги се използват от национални и международни търговски мрежи, мултинационални компании, които търсят решения за локализиране на офиси и производствени бази или за разгръщане и разширяване на веригата на доставките. Стратегическото ни консултиране е незаменимо в случаите, в които компаниите трябва да управляват прецизно портфейли от недвижими имоти или да наберат средства чрез кредитно финансиране или продажба на активи.

Как можем да помогнем

Анализ на локация
Фортън има професионална компетентност да извърши задълбочено проучване на пазара на недвижими имоти на многобройни местоположения. Ще оценим фактори като достъпност, зона на въздействие или близост до ключови доставчици, като вземем под внимание данни за икономиката, демографското развитие и трафика, за да предложим оптимална географска структура на обектите на нашите клиенти. Ще изработим стратегия за наемане/придобиване в съответствие с бизнес плана и целите на клиента: да увеличи пазарния си дял, да изпревари конкуренцията или да оптимизира разходите.
Бизнес условия
Предоставяме консултации на международни и местни компании за бизнес условията, анализ на град или локация, който включва всички фактори с критично значение за дадената дейност. Ние комбинираме публично достъпни данни за демографската картина, локалната и регионалната икономики, пазарите на труда, данъци и конкретни стимули за бизнеса с действителния пазарен опит, разбиране и познания за недвижимите имоти. По този начин даваме възможността на клиентите си да вземат цялостни решения, които намират отговор на всеки съществен аспект на техния бизнес.
Стратегия и модел за недвижимите имоти
Нашите експерти могат да извършат цялостен преглед на портфейл от собствени и/или наети имоти, които ще разкрият неефективност, недостиг на капацитет или влошени физически характеристики. След това те ще оценят размера на потенциалните икономии или недостиг на инвестиции, които биха представлявали риск за нормалната дейност на компанията. Използването на един външен консултант е гаранция, че всяка част от портфейла от недвижими имоти ще се разглежда с еднакво внимание и ще се оценява по единен набор от критерии.
Представителство и предоговаряне
Фортън може да продължи разработването на стратегия за наемане/придобиване на имоти с нейното изпълнение и така да подпомогне различни сценарии: експанзия на нови локации, предоговаряне на исторически договори за наем или комбинация от двете, за да допринесе към усилията на клиента да инвестира финансовите си ресурси по най-ефективния начин.
Стратегическо консултиране
Нашите експерти ще осигурят основата за информирани решения за проактивното управление или оптимизация на портфейли от недвижими имоти. Те ще съберат и анализират пазарни данни и на тази база ще препоръчат конкретни действия. Услугите ни помагат на компаниите да намерят решения за излишни недвижими имоти вследствие на сливания и придобивания или на банките успешно да управляват необслужвани кредитни портфейли или придобити активи. Нашите мултидисциплинарни екипи могат също така да подпомогнат топ мениджмънта при оценяване на възможностите за набиране на финансов ресурс за реинвестиране в основния бизнес чрез продажба на недвижими имоти или сделки с обратно наемане.

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Когато се прилагат на ниво портфейл, нашите консултантски услуги водят до значително намаляване на сроковете за излизане на пазара или постигане на спестявания с пряк ефект върху финансовите резултати. Нашият подход помага на компаниите да рационализират своите операции с недвижими имоти. Те разчитат на опита, знанията и специфичните ни умения, за да извлекат максимална стойност от активите си чрез вземането на навременни и целенасочени решения, съобразени с текущата пазарната обстановка и потенциалното развитие на пазара на недвижими имоти.

Опит и ресурси

Като стратегически партньор на Cushman & Wakefield и лидер в услугите за бизнес недвижими имоти в Югоизточна Европа ние сме в състояние да подпомогнем трансгранични дейности и да приложим най-добрите световни практики. Ползите от използването на професионална компания за бизнес имоти включват способността ни да предоставяме услуги на еднакво високо ниво във всички пазари и за всички видове недвижима собственост. И накрая, като част от AG Capital споделяме ноу-хау и умения, които разширяват услугите по консултирането и продажбите, в области като строителство, инвестиции в недвижими имоти и текуща поддръжка на сгради и съоръжения.