Forton

Дългово и структурирано финансиране | contract.jpg

Дългово и структурирано финансиране

Екипът по Дългово и структурирано финансиране предоставя финансови продукти и услуги по структуриране на финансиране и управление на дългове за фирми, инвеститори и предприемачи за всички класове активи.      
Ние предлагаме решения за постигане на максимална стойност и намаляване на разходите при сделки с недвижими имоти и други активи, с цел повишаване ефективността на инвеститора.  
Нашият опит на дълговите пазари ни дава достъп до широк кръг източници на финансиране. В наше лице клиентите имат партньор с доказан опит при финансови операции, които отразяват текущите пазарни условия и нововъзникващи тенденции. Благодарение на нашите задълбочени познания за кредитния пазар и процедури, ние сме в състояние да предоставим ефективно решение за кредитиране и да договорим най-добрите условия съобразно структурата на сделката.    

Нашите услуги 

Дългово подсигуряване
Ние подпомагаме нашите клиенти при подготовката на дългови стратегии и откриването на най-подходящата форма за финансиране на даден проект. Обезпечаваме целия процес – от изготвянето на информационни материали през тръжните процедури до подписване на договор за финансиране. Заемополучателят има нашата подкрепа при договарянето на търговски и нетърговски условия със заемодателите, включително параметри на заема, условия по хеджиране, текущи отчети и консултиране с оглед избягване на неизпълнение. Благодарение на регулярния контакт с финансовия сектор, ние сме в състояние да договорим най-добрите условия, предлагани на пазара.  
Капиталово подсигуряване
Клиентът може да разчита на нашата подкрепа при идентифициране и преговори с най-подходящите капиталови инвеститори за нови придобивания, развойни проекти или по-добра капитализация на съществуващи активи. 
Структурирано финансиране 
Нашият опит ни позволява да предложим най-иновативните стратегии за финансиране с оглед подобряване на ликвидността и постигане на максимална стойност на даден актив или портфейл. Видовете финансиране включват: 
Мецанин финансиране – подходящо за стартиращи проекти. Ние управляваме целия процес по финансиране и подпомагаме клиента в отчетността към финансиращия партньор
Мостово финансиране – ние търсим подходящи партньори и наблюдаваме целия процес
Лизинг – нашият екип притежава богат опит в банкирането и финансовия лизинг. Съдействаме на клиентите при договаряне на данъчно ефективни сделки по оперативен лизинг, финансов и обратен лизинг и т.н.
Корпоративни облигации – консултираме нашите клиенти в процеса на публично предлагане с цел привличане на инвеститори 
Предлагаме и нестандартни дългови инструменти, които позволяват на инвеститорите да максимизират своите финансови резултати.  
Управление на дългове 
Спектърът от услуги включва: 
Контрол на резултатите от управлението на дадени активи
Изготвяне на периодични доклади
Консултиране по повишаване на стойността
Подобрение на структурата на обезпечение в съответствие с остатъчния дълг
Подобрение на първоначално договорените параметри по финансирането
Съдействие за удължаване на срока на дълга при необходимост
Нашата експертиза позволява на инвеститорите да се фокусират върху основния си бизнес без да ангажират допълнителен човешки ресурс при дълговото структуриране и управление     

Как можем да помогнем

Като част от глобалната мрежа на Cushman & Wakefield имаме достъп до дългогодишен опит и задълбочени познания в областта на дълговите пазари и инвестициите.   
Нашите финансови експерти имат опит при променящи се пазарни и икономически условия, което им позволява да оценяват бързо ситуацията и да предоставят най-добрия съвет на своите клиенти. 

Добавена стойност – предимствата на нашите услуги 

Познанията ни в областта на дълговите пазари ни позволяват да съобразим нашата стратегия с нуждите на клиента с оглед постигането на най-атрактивни условия. Резултатът от нашите услуги е:    
Подобряване на рентабилността, ликвидността и възвръщаемостта от активите на клиента
Подобрен нетен паричен поток
Запазване стойността на активите
Намален риск от фалит
Оптимизиране на оперативните разходи на активите
Намаляване на финансовия натиск
Нашият екип е изцяло фокусиран върху нуждите на клиента и постигането на неговите бизнес цели. С оглед на това внимателно анализираме алтернативните решения при всеки бизнес казус. Партнираме си с професионалисти в областта на недвижимите имоти, оценките и управлението на активи с цел предоставянето на комплексна услуга на местния и международните пазари.