Forton

Услуги по управление на активи

Управлението на активи се отнася до стратегическото и оперативното управление на всички дейности, които засягат риска и възвръщаемостта както на ниво имот, така и за цяло портфолио. Това се отнася за цялостния жизнен цикъл на актива. Индивидуални услуги могат да бъдат предоставени както на ниво активи, така и на ниво - компания.    

Как можем да помогнем

Стратегия
Подготовката на стратегия за управление започва с преглед на инвестиционните цели и формулиране на План за активите, който редовно се актуализира. Нашият екип консултира инвеститорите относно политиката за управление на активи и разработването на бизнес план. Обхватът на услугите ни включва и изготвянето на бюджет. 

Капиталови операции
Тази група услуги включва подготовка и контрол на продажбата на актива в контекста на предварително избрана маркетингова стратегия. Нашият екип се грижи и за надзора и координирането на трети страни в процеса и организира системна проверка на документацията с помощта на уеб базирана информационна платформа. Ангажираме се както с процеса на преговори по сделката, така и с управлението на задълженията след нейното приключване.

Услуги свързани с управление на трети страни
Нашият екип съдейства при избора, мониторинга и контрола на външни доставчици на услуги, свързани с управлявания актив. Следим за ефективното управление на приходи, разходи и парични потоци, също така координираме и наблюдаваме дейността на счетоводители, номинални директори, правни консултанти и одитори.

Отчитане и управление на данни
В процеса на управление на данни предоставяме на инвеститорите детайлно описани процеси, анализ на финансовата позиция и текущо състояние на управлявания актив. В хода на работа сравняваме изпълнението спрямо предварителните планове за активите и консултираме клиентите си при отклонения. Периодично подготвяме доклади за конкурентната позиция на имотите и портфолиото в рамките на съответните пазари. Прецизно обработваме и защитаваме данните съгласно приложимите законови разпоредби.

Ликвидност и управление на паричните средства
Екипът ни прави мониторинг на дългосрочната платежоспособност на клиента през периода на планиране, също така следи движението на пълномощни и удостоверения за банкови преводи от и към заинтересованите страни.

Оценка на активи
Услугата включва възлагане и мониторинг на оценки, необходими за сключване на счетоводни и данъчни споразумения, договори за заем или други цели.