Forton

Услуги по управление на договори за наем

Услугите по управление на договори за наем се отнасят до осигуряването на функционален електронен регистър с последователни и подробни данни за всички документи, свързани с наем. Те имат за цел да рационализира вътрешните административни процеси – интегриране на работни процеси, осигуряване на автоматични нотификации. Осигурява се бързо и удобно отчитане с повишен аналитичен капацитет и позволява на клиентите да имат строг контрол на събирането на документи и предотвратяване на липсващите документи и информация.

Как можем да помогнем

Цялостна администрация на всички данни, условия и параметри по договорите за наем
Услугата се базира на електронен регистър, в който се въвеждат, обработват и поддържат всички параметри от договорите за наем на обектите на клиента. Следят се и се докладват всички важни дати. Екипът ни подпомага спазването на наемните права и задължения чрез периодични управленски справки (опции за прекратяване, предоговаряния, анекси към  споразумения за наем, индексация, крайни дати и др.). Клиентът бива уведомяван за липсващи документи или информация по партидата му. Подпомагаме финансовия контрол на разходите, свързани със сключените договори за наем: цени, сервизна такса, индексиране и други преки или непреки разходи. Предоставяме и предефинирани и/или ад-хок справки на данни и параметри по договорите за наем.
Администрация и управление на друга специфична за клиента информация
Екипът ни извършва регистриране на допълнителни данни и характеристики за обектите извън описаните в договорите за наем. За целта разработваме специални доклади или уведомления, които помагат определени вътрешни процеси.
Връзка с наемодатели и трети страни
Предлагаме на нашите клиенти да ги представляваме при комуникацията с наемодатели,  институции и административни органи. Съдействаме при сключване на застраховки и при комуникация с трети страни по отношение на застрахователни полици. Подпомагаме клиентите при обработка на необходимата правна документация и в процедурите по предаване на наетите помещения.
Актуална пазарна информация, свързана с всички локации
Услугата включва оценка за ефективност на локации, базирана на критериите: видимост, достъпност, покритие и трафик. Сравняваме текущи пазарни нива за алтернативни локации и анализираме пазарните трендове за период от 6 (шест) до 12 (дванайсет) месеца. При наличие на възможност за оптимизация на наемните условия нашият екип прави препоръки в тази посока.