Forton

Дю дилиджънс на процеса на управление на имоти

Дю дилиджънс на процеса на управление на имоти се отнася до оптимизиране на нетните приходи от дейността, минимизиране на различни рискове, подобряване на дългосрочните перспективи и капиталовa възвръщаемост за проекта. Подходът включва контрол на всяка част от проектa, като се идентифицират проблемите и причините за тях, предлагат се действия, определя се нетен ефект върху стойността на активите.

Как можем да помогнем

Структуриран анализ
Процесът включва анализ на разходите, дейността на подизпълнителите и доставчиците на услуги, свързани с имота. Извършва се преглед на приходите по различни договори, на наемните условия, разглеждат се алтернативни варианти, подготвя се лизингова стратегия за разглеждания имот, която включва и приходи от общи части. Процесът на дю дилиджънс проследява ролите и отговорностите на участниците в управлението на сградата по отношение на ефективност и вътрешен контрол.
Анализ на разходи и услуги
С цел по-ефективно управление на съотношението цена-качество, идентифицираме ключови проблеми при управлението на даден имот - неблагоприятни ценови условия, незадоволителен обхват на работа и лоша комуникация с подизпълнители и доставчици, завишена интензивност на експлоатация и риск от по-високи бъдещи разходи за поддръжка, неблагоприятна среда за наемателите, лошо финансово управление.
Анализ на приходи, договори
При преглед на документацията на имота, обект на дю дилиджънс, нашият екип следи за основни проблеми – липса на лизингова стратегия, неблагоприятни договорни споразумения, неконкурентни условия за наемателите и неефективна комуникация с тях, слаб финансов контрол, натрупани задължения от наематели.
Анализ на управление и администрация
Мениджмънтът и администрацията са отговорни за стратегията за управление на даден имот с оглед повишаване на дългосрочната му стойност. В процеса на дю дилиджънс ние следим за проблеми като липса на ясни и устойчиви цели и стратегия, липса на организационен капацитет, неясни отговорности, неправомерно поведение на членовете на управленския екип по отношение на компанията, клиенти или финансови институции, неефективни механизми за вътрешен контрол или контрол върху подизпълнители, липсваща или непрозрачна информационна система за управление.