Forton

Консултиране при финансиране на недвижими имоти

Помагаме на нашите клиенти да получат финансиране за нов проект, придобиване на съществуващ имот или с цел да освободят парични средства. Фортън е надежден партньор на международни и местни банки и инвеститори при извършването на пазарни оценки и консултантски услуги за недвижими имоти. Тази позиция ни позволява да се осъществим пряк контакт с потенциалните източници на финансиране и да организираме комплексни структури, които включват първостепенен дълг, мецанин финансиране, мостово финансиране, кредити за придобиване, емисии облигации или увеличения на капитала.

Как можем да помогнем

Финансов анализ
Имаме познанията и уменията да подготвим индивидуален финансов пакет според нуждата от капитал на всеки отделен проект и критериите за риск и доходност на потенциални спонсори - кредитори или капиталови партньори. Нашите допускания за продажни цени и наемни нива са базирани на опита ни и познанията ни на пазарните условия. На тази основа ще разработим прогноза за приходите и разходите и пълен финансов анализ, за да се определим обхвата на възвръщаемост на инвестициите за всеки тип инвеститор, участващ в проекта.
Презентация на проекта
Фортън може да подпомогне даден проект с професионални и ангажиращи вниманието презентации, меморандуми и информационни материали. Те ще представят накратко концепцията на инвеститора, предвижданията за приходите и разходите и очакваните норми на възвръщаемост, определени от финансовия анализ. Нашето участие като консултант на проекта ще доведе до по-голяма прозрачност и по този начин ще увеличи доверието на потенциалните финансови партньори. В допълнение то ще осигури по-добро разбиране за проекта и неговите финансови показатели за всички заинтересовани страни.
Представяне пред потенциални спонсори
Ще представим проекта и инвеститора на определени съвместно с клиента ни потенциални партньори, подбрани от собствените ни бази данни или чрез специално пазарно проучване. Нашите клиенти се възползват от познанията ни, които ни позволяват веднага да адресираме основните въпроси, поставени от кредитори или други потенциални инвеститори. Ще подсигурим постоянната комуникация и навременния и конструктивен диалог между страните.
Административна подкрепа и координация
Развитието на проекти и инвестициите в недвижими имоти включват множество различни професионалисти, което налага навременна координация между разнородни заинтересовани страни като власти, собственици на земя, кредитори, крайни потребители и др. Нашият екип може да подпомогне процеса на преговорите от първия знак за интерес до подписването на договор. Окомплектоването на финансирането е съществено събитие и предварително условие за успешна инвестиция. Затова обръщаме сериозно внимание на сроковете при планирането и вземането на решения.
Оценка на оферти и преговори
Можем да помогнем с оценка и класиране на офертите за всеки тип привлечено финансиране. Ще проучим позицията на потенциалните партньори и ще помогнем за определянето на късата листа. Внимателно ще прегледаме и преговаряме по предложените условия, като действаме в интерес на клиента. В края на процеса ще дадем препоръка за най-добра оферта.

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Нашето участие ще помогне за правилното определяне на предвижданията в бизнес плана и очакваната структура на финансирането. Като външен консултант можем да достигнем до широк кръг от източници на финансиране и да предложим решение, съобразено със спецификата на проекта. Можем да генерираме допълнителни идеи и да предложим гъвкава структура за всяка сделка.

Опит и ресурси

Екипът ни работи на ежедневна база с множество инвеститори и кредитори в области като оценки, изследвания за приложимост и пазарни изследвания. Нашите пазарни и финансови проучвания са използвани за подкрепа на голям брой проектни финансирания на пазара на недвижими имоти през годините. Притежаваме задълбочени познания за финансирането на недвижими имоти и сме участвали в инвестиционни сделки на високо ниво през последните няколко години, включително с търговски центрове, офис сгради и земя за строителство.