Forton

Довършителни работи

Мениджмънт на довършителни работи 

Преместването в нов офис е сериозно предизвикателство за всеки бизнес, ето защо правилното управление на рисковете е от критично значение. Екипът на Forton съдейства на своите клиенти във всички фази на този процес и ги консултира относно всеки аспект на проекта. Ние следим всички етапи да протекат по план дори при появата на усложнения. Интериорен дизайн и разпределение на площите, проектиране на инсталациите, избор на доставчици на различни услуги, управление на разходите и контрол на строителните работи – под нашия надзор всички тези дейности ще се проведат навреме, в рамките на бюджета и съгласно заложеното качество. Крайната ни цел е да осигурим на нашите клиенти площ, която изцяло отговаря на нуждите и очакванията им.

Нашите услуги

Планиране и менажиране на проектирането
Целта е да се очертае общият изглед на офиса и да се подготви технически проект. На този етап нашият проджект мениджмънт екип ще работи с избраните проектанти, за да гарантира, че оформлението на пространството, довършителните работи и инсталациите отговарят на нуждите на клиента.
Обхват на дейността:
•    Подготовка на предварителен проект – екипът ще изготви схема за одобрение от клиента, като вземе под внимание всички специфики на неговата корпоративна структура, ще отправи препоръки относно оптималния размер на помещенията, разпределението на пространството и разполагане на основните инсталации;
•    Интериорен дизайн – нашите специалисти ще контролират подготовката на архитектурната част от проектантите с оглед подсигуряване на пълно съответствие с нуждите на клиента;
•    Проектиране на инсталациите – проджект мениджмънт екипът ни ще контролира проектирането на инсталациите, включително ел. инсталации, отопление, вентилация и климатизация, водоснабдяване и канализация, пожарна безопасност и др.

Тръжни процедури и разрешителни

Нашите специалисти ще проведат конкурентни тръжни процедури за избор на изпълнител от предварително подбран кръг от кандидати с доказан опит. Освен това, нашият екип в сътрудничество с надзора ще проследи всички необходими разрешителни да бъдат на лице.

Обхват на дейността:
•    Тръжна процедура и подбор на изпълнители – избор от предварително подбран кръг от доставчици, в случай че клиентът изисква използването на външна фирма за довършителните работи. Проджект мениджмънт екипът ще проведе конкурентна тръжна процедура с цел постигане на най-добрата стойност за клиента;
•    Изготвяне на бюджет и управление на разходите – проджект мениджърът ще разработи и следи за изпълнението на план за разходите в хода на проекта;
•    Подсигуряване на необходимите разрешителни – проджект мениджърът ще поддържа контакт със собственика на имота и надзора с цел осигуряване на техническата документация и необходимите разрешителни за започване на строителни работи;

Строителен контрол, завършване и предаване

Нашият екип ще подсигури успешното и навременно завършване на проекта, в рамките на бюджета и съгласно заложеното качество.
Обхват на дейността:
•    Контрол на изпълнението – проджект мениджърът организира и документира регулярните оперативки, съблюдава напредъка и качеството на работите на обекта, както и спазването на правилата за безопасност и здраве при строителството. Той осигурява и стриктно финансово управление. Проектантският екип и надзора са неразделна част от процеса, като подсигуряват и своевременното получаване на всички необходими документи и разрешителни;
•    Завършване на проекта – анализът за техническото съответствие е крайната стъпка с цел осигуряване на качествено офис пространство. Екипът на Forton ще инспектира всички елементи на проекта;
•    Предаване – преди приемането на помещенията нашият екип ще разработи подробен списък с дефекти за отстраняване. Също така ще подсигури получаването на всички разрешителни, както и на необходимите указания за поддръжка и експлоатация на сградата, сертификати и гаранции.

Управление на преместването (опция)

При необходимост Forton съдейства на своите корпоративни клиенти и с организация и координиране на преместването на хора, оборудване и мебелировка в нов офис. В тези случаи се фокусираме върху ограничаването на негативните ефекти от процеса и подсигуряването на непрекъсната бизнес дейност. Нашите експерти ще съблюдават за стриктното спазване на графика по преместването и ще уведомят клиента при появата на непредвидени събития.