Forton

Технически одит

Технически дю дилиджънс

Тази услуга е неразделна част от процеса на покупка или продажба на имот. Техническият дю дилиджънс включва физически оглед на сградите и преглед на свързаните сградни инсталации, с цел потвърждение на техния цялостен статут.


Нашите услуги включват:

•    Преглед на конструктивния проект и обследване на техническите инсталации на сградата;
•    Преглед на наличната проектна документация, визуален оглед и измерване на основните размери на действителната застроена, брутната застроена площ и нетните площи;
•    Консултации по въпроси свързани с качеството на строителство или появили се дефекти при довършителните работи, както и подготовка на списък със забележки по позициите, които следва да бъдат адресирани;
•    Преглед на системите за пожарна безопасност;
•    Оценка на достъпността за автомобили и пешеходен достъп;
•    В случай че бъде изискано – съдействие на Клиента при съставяне на технически анекси към договорите.

Доклад

Дю дилиджънс докладът включва констатации за текущото състояние на сградата, проучването на състоянието на инсталациите, както и преглед на получените разрешителни и други документи.

Оценката на всички аспекти на проекта се извършва в съответствие със законодателството и стандартите на Република България, както и с добрите международни практики и специфичните изисквания на Клиента.

Ще бъде изготвен детайлен дю дилиджънс доклад със съответните приложения, които може да представляват списък с изискуемите и наличните документи с коментари по тях, важни характеристики на сградата, списък с нерешени въпроси или договори и фото досие с коментари. Докладът се подготвя в екземпляри на английски или на български език и се предава на Клиента на хартиен носител и в електронен вид.