Forton

Развитие на проекти

Развитие на проекти

Управлението на инвестиционни проекти изисква специфични умения, свързани с координирането на професионалисти от различни области и спазване на зададените параметри за срок, разходи и качество. С оглед на това добрият проджект мениджмънт е ключов при капиталовите инвестиции, като контролира качеството, съкращава времето за развитие на проекта и минимизира риска от преразход.

Forton предлага широк спектър от услуги по управление на проекти съобразно специфичните нужди на своите клиенти. Ние притежаваме необходимите знания и опит за организиране на пълния цикъл от услуги при развитието на даден проект – от планиране и проектиране, през провеждането на тръжни процедури, до управление на строителния процес и успешно завършване.

Видове проекти и услуги

•    Офисни, търговски, производствени и логистични площи
•    Строителство по поръчка (Build-to-suit)
•    Мениджмънт на довършителни работи
•    Технически дю дилижънс
•    Управление на разходите

Как можем да помогнем

Избор на парцел
Това е ключов етап при разработването на един проект, в случай че клиентът не притежава имот или терен за строителство. Нашата цел е да гарантираме, че критериите при избора на парцел са правилно зададени с оглед на последващото строителство, че избраният терен покрива тези критерии и позволява проектът да бъде реализиран с минимален риск за клиента, като същевременно покрива зададените ограничения в графика.

Управление на проектирането
Задачите ни на този етап са свързани с подготовката на план за управление на проектирането и ангажиране на необходимите специалисти. Нашето задължение е да контролираме напредъка съобразно предварително зададения график, да координираме изпълнението, както и да следим за спазването на всички аспекти на проекта чрез организацията на регулярни срещи с изпълнителите. Целта е крайният резултат да отговаря изцяло на изискванията на клиента.

Управление на разходите
Ние проследяваме всички финансови аспекти на проекта чрез подготовка, преглед и актуализиране на план за разходите. Измерваме стойността на извършените от изпълнителите работи и се договаряме за месечните възнаграждения. Екипът ни прогнозира и докладва очаквания тотален разход и финално договаря окончателното плащане.

Управление на тръжни процедури
Ние провеждаме ефективни тръжни процедури, като подсигуряваме изготвянето на цялата необходима проектна документация и постигането на най-добрата цена за съответния продукт или услуга. Организираме срещи с участниците, допуснати до финалния етап на тръжната процедура, на които потвърждаваме, че нужните гаранции са налчни и изясняваме специалните условия. Нашият подбор се базира на баланса между качество и цена, като предприемаме съответните действия, в случай че получените оферти надхвърлят зададения бюджет. На финалната фаза държим да сме сигурни, че нашите клиенти разбират характера и условията на договора за строителство преди да го подпишат.

Строителство
На този етап нашият проект мениджмънт екип контролира работата на изпълнителите и напредъка по дейностите на обекта. Ние установяваме стриктни системи за контрол с цел управление на сроковете, разходите и качеството. Подсигуряваме наличието и следването на подходящи процедури, както и провеждането и документирането на регулярни оперативки. Наша е отговорността за управлението на въвеждането на промени/изменения, както и за установяването на механизми за уреждането на искове. Нашето предимство е в предвиждането и решаването на потенциални проблеми преди да са се случили.

Завършване
Завършването и предаването на даден обект са взаимно обвързани. Това е финалната фаза на извършената от изпълнителите и консултантите работа преди приемането на обекта от клиента. Завършването и предаването на обекта се осъществяват при непрекъсната координация и надзор от нашия екип в тесни работни взаимоотношения с консултантите. Forton поддържа необходимото сътрудничество между ангажираните страни и действа от тяхно име.

Добавяне на стойност – предимствата на нашия подход

Мисията на Forton е да гарантира на своите клиенти постигането на максимална стойност от техните проекти в областта на недвижимите имоти. Нашият екип действа като представител на Клиента в рамките на приложимите договорни условия, като ръководи, организира, координира и следи правилното изпълнение на проекта в близко взаимодействие с проектантския екип, надзора, консултантите и изпълнителите. Резултатът от този подход е пестене на време, усилия и пари.

Ние комбинираме уменията на опитни консултанти по недвижими имоти с обстойното планиране и прилагането на набор от процедури, които гарантират конкурентно ценообразуване за всички компоненти в обхвата на проекта.

Опит и ресурси

Нашето портфолио включва значителен брой успешно приключени проекти за водещи международни и местни организации в областта на телекомуникациите, фармацията, аутсорсинга и медицинското оборудване. Благодарение на задълбочените си познания за пазара на недвижими имоти сме в състояние да оценим осъществимостта на различни варианти за реализация на проектите още в ранния етап на преговори. По този начин съдействаме за минимизиране на рисковете и увеличаване на печалбата на нашите клиенти.Като част от групата на AG Capital сме в състояние да предложим специализирани услуги за строителство по поръчка, мениджмънт на довършителни работи, управление на разходите и контрол на строителството.