Forton

Оценки

В дългосрочен план ние увеличаваме възвръщаемостта от недвижимите имоти чрез увеличаване на прозрачността, съответно намаляване на риска. Нашите оценителски услуги напълно отговарят на международните стандарти, като така позволяват на инвеститорите и кредиторите лесно да сравняват финансовите си резултати в различни юрисдикции, независимо от местното законодателство или преобладаващите практики. Напълно сме способни да оценим недвижими имоти в съответствие със законодателството на пазара, на който сме активни.

Как можем да помогнем

Оценки на недвижими имоти
Екипът ни предоставя надеждни оценки на недвижими имоти, които се основават на цялостно пазарно проучване и собствени данни. Можем да подкрепим бизнес казуса на купувачи, продавачи или кредитополучатели, публично търгувани и частни компании за инвестиции в имоти. Във възможностите ни е да покрием всички видове имоти и стандарти за услуги. Ще приложим методите на на пазарните аналози, приходната или разходната стойност, дисконтираните парични потоци или остатъчната стойност в зависимост от предназначението на имота, зрелостта на пазара и бъдещите планове на собственика.
Оценяване на портфейл
Екипът на Фортън разбира естеството на бизнеса с недвижими имоти, както и начините и средствата за постигане на икономии от мащаба и диверсификация на риска. В процеса на оценяване на портфейли нашите експерти внимателно ще изследват влиянието на географската и пазарната сегментация и структурата на управление на имотите върху общата стойност на портфейла. Те ще анализират всеки актив и пазара за него в детайл, чак до физическите му качества и структурата на управление, за да предоставят цялостен поглед върху бизнеса.
Прегледи на кредитни обезпечения
Помагаме на банките да управляват кредитния риск, като даваме надеждно мнение за възстановимата стойност на недвижимите имоти, използвани като обезпечение за заеми. Нашите оценителски услуги имат широко приложение – от редовни прегледи на кредитни портфейли до проблемни ситуации, в които вземането на решения е от критично значение за това дали инвестицията ще донесе печалба или загуба. Нашите клиенти ценят изключително високо задълбоченото ни разбиране за пазарите на бизнес имоти и природата на инвестициите в недвижима собственост. 
Финансова отчетност
Фортън предоставя оценки на имоти в съответствие с Международните стандарти за оценяване (IVS) и Професионалните стандарти за оценяване RICS (Червена книга). Нашите услуги увеличават прозрачността и подпомагат корпоративното управление на публични компании или дружества за дялови инвестиции. Ние подкрепяме институционалните инвеститори с мнения, които увеличават доверието на техните акционери и партньори.
Инвестиционно консултиране
Потенциалните продажби или покупки на недвижими активи изискват значителна прецизност и именно тук вниманието към детайла на Фортън има значение. Ние намаляваме потенциалните вреди и помагаме за увеличаване на възвръщаемостта чрез прозрачен и базиран на пазара процес на финансов анализ. Нашият съвет за инвеститорите относно стойностите на недвижимите имоти поставя тези стойности на стабилна основа и по този начин увеличава ефективността на пазара и помага за постигането на съгласие за цените.

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Оценителските ни услуги увеличават сигурността при инвестиции в недвижими имоти. Използването на професионален консултант подкрепя остойностяването на сделки с пазарни доказателства и дава допълнителна увереност на заинтересованите страни – купувачи, продавачи или кредитори. Ние ще осигурим оценка по международно признати стандарти, а с това и възможност за по-категоричното присъствие на активите на международните пазари и продуктивно взаимодействие между пазара на имоти и глобалния капиталов пазар.

Опит и ресурси

Екипът на Фортън е изготвил множество оценки, които покриват пълния спектър на недвижимите имоти – от земи до всички типове бизнес и жилищни имоти, включително многофункционални комплекси и портфейлни структури. Имаме двама регистрирани оценители към Royal Institution of Chartered Surveyors и сме регулирана от RICS фирма, което означава, че в оценителската си дейност се придържаме към най-високите международни професионални и етични стандарти. Фортън разполага с висококвалифициран екип от оценители, които могат да се справят с различни видове работа, включително бизнес оценки и оценки на имоти, признати от българския закон. Принадлежността ни към групата компании AG Capital увеличава капацитета ни да работим с разнообразни активи както с малък, така и с голям мащаб.