Forton

Услуги за наемателя

Без значение дали стратегията ви залага на собствени или наети имоти, дали разглеждате възможностите за строителство по задание (build-to-suit) или продажба с обратно наемане, Фортън ще подкрепи бизнес ескпанзията или консолидацията с напътствия при сделки, подбор на недвижими имоти и оценка на различните варианти. Съчетаваме разбирането си за логистичните и индустриални дейности, пазарни познания, ангажираност и прозрачен си подход, за да помогнем на компаниите с професионални съвети според потребностите им от недвижима собственост. Услугите ни подпомагат вземането на решения, като предоставят на нашите клиенти достъп до възможности за растеж; те гарантират непрекъсваемост на бизнес процесите и ограничаване на инвестиционните и текущите разходи и оперативните рискове.

Как можем да помогнем

Строителство по задание (built-to-suit)
Когато изискването на наемателя не може да бъде удовлетворено от текущото пазарно предлагане, Фортън ще предложи възможността за строителство по задание (built-to-suit и built-to-own). Ще предложим структура на сделка и конкурентна процедура по подбор, като се опрем на съществуващите ни взаимоотношения с ключовите инвеститори и собственици на земя. Ще се уверим, че строителните предприемачи са в състояние да доставят обекта и ще препоръчаме допълнителни гаранции, ако те са необходими. Ще предложим структура на сделката, която съответства на интересите на наемателите по отношение на разходите за гаранции, наемни вноски и срочност на договора.
Трансгранична експанзия 
За ползватели на индустриални площи, които търсят възможности да разширят дейността си в нови пазари или да намерят нова производствена локация можем да предложим решения за недвижимите имоти по единен стандарт, независимо от национални граници и различни пазарни практики. Резултатът от този подход е подобрена прозрачност и съответно по-добро управление на проекта. Ще съчетаем информацията за недвижимите имоти с преглед на бизнес условията в различни страни и така ще позволим на корпоративния мениджмънт да направи цялостна оценка на рисковете и ползите при всеки един сценарий.
Предоговаряне
Фортън разполага с всички пазарни познания и опитни търговски консултанти, които ще водят преговорите по нови или предоговорят стари договори. Напълно сме наясно с алтернативите за ползвателите и поради това ще предоставим надежден съвет при разглеждането на възможности за преместване, предоговаряне и подновяване на споразумение за наем. Можем да предложим преразглеждане на договори и препоръки за действия, които в зависимост от бизнес целите на клиента ще преследват постигането на икономии или подсигуряването на стратегическа локация.
Представителство на наемател или купувач
Разполагаме с опитен екип, който ще води първоначалния подбор и оценка, изготвянето на къса листа от опции, преговорите на търговските условия и сключването на сделката. Експертите ни ще вземат предвид всички съществени изисквания и ще прегледат всички възможности в нови или съществуващи сгради, строителство по предварително определени параметри (built-to-suit) или преотдаване на площи. След това ще покажат селекция от най-приложимите варианти, които отговарят на изискванията на клиента. Всеки ще бъде анализиран поотделно, потенциалните рисковите – подчертани, и предложенията ще бъдат оценени. Фортън ще подпомага преговорите, така че да защити интересите на клиента и да постигне разумни пазарни условия.
Покупка или наем?
Напълно разбираме предимствата и недостатъците от наемането или притежаването на недвижим имот. Ние отчитаме бизнес стратегията, плановете и двигателите на растежа, за да предложим решение въз основа както на оперативните, така и на финансовите фактори. Освен това нашият екип ще тества приложимостта на двете алтернативи спрямо баланса на търсенето и предлагането на пазара.
Настояща срещу нова локация?
Фортън прилага задълбочени познания в недвижимите имоти, за да сравни текущото положение с възможните алтернативи и въз основа на резултатите да предложи решения, които ще доведат до икономии или по-добра среда за бизнеса. Нашата услуга отразява всеки детайл, включително и целите пред компанията, целеви клиенти и ключови доставчици за оценка на въздействието на различните сценарии не само от финансова, но и от оперативна гледна точка.
Бизнес условия
Фортън е в състояние да извърши задълбочена оценка на обсъжданите решения за недвижими имоти, като ги разгледа от всички страни и включи макро и микро-разположение, околности, икономически и демографски условия, пазар на труда, данъчно облагане, инфраструктура обезпеченост и налични доставчици. Нашият анализ ще изгради цялостна картина на съответния казус, свързан с недвижим имот, и ще оцени всички въздействия върху настоящето и бъдещето на бизнеса. Не само имаме опит в работата с частни строителни предприемачи и собственици на недвижими имоти, но поддържаме и добри взаимоотношения с институции като правителствени агенции, общини и браншови организации. Това ни позволява да свържем услугите за недвижими имоти с конкретни стимули за инвеститорите в съответната област, да адресираме потенциални недостатъци в градоустройственото планиране, регулацията и инфраструктурата и накрая да предоставим цялостно бизнес решение на нашите клиенти.

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Моделът, по който предоставяме услуги, осигурява съответствие на нашите бизнес цели с тези на клиентите ни и водят до значителни икономии в разходите за недвижими имоти. В допълнение комбинираме знанията си за недвижимите имоти с опит в реалния сектор и индустрията, за да произведем ефекти, които надхвърлят преките ползи от мястото, сградата или допълнителните финансови стимули. Нашето цялостно предложение за услуги допълва и ускорява растежа на бизнеса.

Опит и ресурси

Разполагаме със самостоятелен отдел, посветен на сектора на индустриалните и логистични площи, със значителни постижения. Обслужваме мултинационални и местни клиенти в цяла Югоизточна Европа. Имаме стратегически отношения с Cushman & Wakefield, които ни дават достъп до най-добрите пазарни практики и налагат международните стандарти в нашите собствени пазари. Като част от AG Capital, най-голямата група за услуги, свързани с имоти в България, ние сме в състояние да представим решения за недвижима собственост от начало до край - от разработване на проекти, финансиране и инвестиции до управление и текуща поддръжка на сгради и съоръжения.