Forton

Управление на имоти

Управлението на имоти следва инвестиционните цели на собственика и съблюдава изпълнението на всички сключени правоотношения в проекта. Това включва поддържане на база данни на наемните условия и ангажименти. Администриране и контрол на всички приходи и оперативните разходи, поддържане на работна комуникация с наемателите на ежедневна база, проследяване на законовите задължения, управление на процеса по поддръжка на сградата.

Как можем да помогнем

Структуриране на управлението
Първата стъпка е преглед и анализ на съществуващата документация на проекта с цел структуриране на управлението на данни. Изготвя се проектобюджет за оперативните разходии тяхното разпределяне по пера. Определят се и се възлагат договорите към подизпълнители. Нашият екип предлага консултиране относно разходите, свързани с местни данъци и съдейства за сключване на необходимите застраховки на имота. При заявка от клиента изграждаме управленска структура на място и поемаме подбора и обучението на необходимия персонал. Организираме периодичен рипортинг, който обхваща докладите от всички подизпълнители.  
Консултираме клиента за възможността за допълнителен доход чрез комерсиализация на общите части на сградата.

Текущо управление

 • При заявка от клиента осигуряваме екип на място и контролираме процеса на управление на имота. Услугата включва:

Регистър на управлението на имота

 • Поддържане на регистър от документи предоставени от клиента
 • Поддържане на регистър на наемателите с всички данни по договорите

Финансово-административни дейности

 • Финансов контрол на оперативните и капиталови разходи
 • Фактуриране към наемателите
 • Управление на плащанията към подизпълнители и доставчици
 • Изготвяне, проследяване  и разпределение на годишните оперативни разходи 
 • Съдействие при капиталови разходи / подобрения - идентификация, анализ, проследяване и надзор
 • Изготвяне на периодични доклади (месечни или на тримесечна база)

Връзки с наематели

 • Поддържане на активна комуникация и провеждане на необходимите срещи с наематели
 • Резолюция на въпроси, свързани с правилника за вътрешен ред
 • Предприемане на действия в резултат на запитвания или оплаквания от наематели
 • Управление и съдействие при преговори, подновяване на наемни договори, преотдаване, релокация, заявления за изменения

Управление на услуги, свързани с поддръжка на сградата

 • Осигуряване на услуги по поддръжка на сградата от специализирани подизпълнители и доставчици. Управление на обхвата и качеството на работата им
 • Регулярни инспекции и изготвяне на вътрешни доклади

Връзки с трети страни

 • Комуникация и оперативни отчети за взаимодействието с финансови институции, застрахователни компании и брокери, както и с местните власти и държавни органи